Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje dr Damiana Makucha

Damian Włodzimierz Makuch, Psychologia w Szkole Głównej, [w:] Szkoła Główna – kręgi wpływów, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2017, s. 153–176;

Damian Włodzimierz Makuch, Nieoczywisty inspirator. Myśl estetyczna Józefa Kremera okiem polskich pozytywistów, [w:] Józef Kremer (1806–1875). Studia i materiały, red. Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj, Kraków 2016, s. 123–150;

Damian Włodzimierz Makuch, Narodziny polskiego scjentyzmu – o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa, [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Warszawa 2016, s. 23–38;

Damian Włodzimierz Makuch, W cieniu idealizmu. Pojęcie fantazji w dwóch rysach historycznoliterackich lat 60. XIX wieku, [w:] Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2015, s. 159-178;

Damian Włodzimierz Makuch, Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach - artystycznych i użytkowych, red. Ewa Bulisz, Maria Wojtak, Lublin 2015, s. 31-46;

Damian Włodzimierz Makuch, „Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku, „Napis” 2014, S. XX, s. 89-105;

Damian Włodzimierz Makuch, Stefana Buszczyńskiego „Rękopis z przyszłego wieku” – granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 159-176;

Damian Włodzimierz Makuch, Spotkanie z Obcym – zmyślenie ograniczone w powieści „W nieznane światy” Władysława Umińskiego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok VI (XLVIII), 2013, s. 205-227;

Damian Włodzimierz Makuch, Fantastyka naukowa polskich pozytywistów – szczególnie trudna ewolucja gatunku, „Przegląd Humanistyczny”, 2013, nr 1, s. 83-96;

Damian Włodzimierz Makuch, Bez (czarnej) maski, [recenzja: Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany – przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014], „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5;

Damian Włodzimierz Makuch, Maria Konopnicka and the search for her own reflection [wstęp do tłumaczenia Naszej szkapy Marii Konopnickiej], „Women’s Writing Online”, no. 3/2012;

Damian Włodzimierz Makuch, Recepta na receptę – próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo „Kultura Współczesna”, nr 1 (72)/2012, s. 142-158.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001