Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje dra Dawida Osińskiego

Książki autorskie:

Dawid Maria Osiński, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Warszawa 2011, ss. 514;

Tomy zbiorowe:

Radosław Okulicz-Kozaryn (wstęp i oprac.), Katarzyna Kościewicz (wstęp i oprac.), Dawid Maria Osiński (wstęp i oprac.), Antologia „Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894” [prototypowa wersja antologii], wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/

Maria Jolanta Olszewska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 679;

Dawid Maria Osiński (red.) i Dorota Patrycja Sech (red.), Czasy rewolucji?, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 277;

Ewa Paczoska (red.), Bartłomiej Szleszyński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, ss. 484;

Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia, Warszawa 2013, Seria „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu”, ss. 175;

Grzegorz Marchwiński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2012, ss. 137;

Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, Warszawa 2009, ss. 507;

Edycja źródeł:

Luidevite Prijatelj (Louis de la Roque), Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech,  tłum. J. Belejowska, oprac. D. M. Osiński [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918), t. III: Wspólnota pytań. Antologia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 143-174;

Maria Konopnicka, Szpital żydowski w Warszawie, opracował i artykułem wstępnym opatrzył Dawid Maria Osiński „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”„ Rok VIII (L) 2015, s. 547-567;

Artykuły:

Dawid Maria Osiński, Biblioteka jako przestrzeń poznania, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8(11): Biblioteka, cz. 2, s. 169-180;

Dawid Maria Osiński, Dziedzictwo Oświecenia jako komponent światopoglądu i racjonalnego programu polskiego pozytywizmu [w:] Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 55-96;

Dawid Maria Osiński, „Faraon” i klucz oświeceniowy [w:] Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, pod red. R. Blech i S. Karpowicz-Słowikowskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 232-268;

Dawid Maria Osiński, Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe” 2018, nr 1(52): Leśmian w Europie i na świecie, s. 11-41;

Dawid Maria Osiński, Jej Miriam. Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej refleksja nad koncepcją sztuki i kultury Zenona Przesmyckiego, „Przegląd Humanistyczny” 2017, R. LXI, nr 4(459), s. 125-138;

Dawid Maria Osiński, Nie tylko salon… – czyli o wspólnotowych formach życia literackiego na przestrzeni wieków, „Przegląd Humanistyczny” 2017, R. LXI, nr 4(459), s. 191-204;

Radosław Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Kościewicz, Dawid Maria Osiński, Czasy wytrwale poetyckie. Słowo wstępne [w:] Antologia „Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894” [prototypowa wersja antologii], wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/, s. 1-5;

Dawid Maria Osiński, Poezja na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1868–1872, „Na Marginesie. Prace o poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku”, nr 2, pod red. Z. Dambek-Giallelis, Warszawa 2015. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/, s. 72-87;

Dawid Maria Osiński, Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej próby oceny dramatu i teatru [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku – postaci i zjawiska, red. M. Gabryś-Sławińska, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 39-73;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski Aleksander Henryk [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wyd. IH PAN, Warszawa–Kraków 2017, t. LI/4, z. 211: Święcicki Wojciech – Świrski Krik, red. nacz. A. Romanowski, s. 499-510;

Dawid Maria Osiński, Reymonta spotkania z Oświeceniem. Znaki i teksty [w:] „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. nauk. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 279-316;

Dawid Maria Osiński, Konstantego Marii Górskiego lektura Oświecenia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” PFLIT 2017, nr 7(10) (Alegoria i symbol 2), s. 115-130;

Dawid Maria Osiński, W stronę Chorwacji [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918), t. I: Teksty doświadczenia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 131-176;

Dawid Maria Osiński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością” a europejskością, Wilno, 28–30 września 2017, „Biuletyn Polonistyczny”, www.biuletynpolonistyczny.pl; https://biuletynpolonistyczny.pl/events/summary/czeslaw-jankowski-18571929-miedzy-tutejszoscia-a-europejskoscia,1160/details

Dawid Maria Osiński, Terminowanie w szkole oświeconych? Szkoła Główna wobec tradycji Oświecenia. Słownik wybranych pojęć [w:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 43-72;

Dawid Maria Osiński, Figury oświeconych i figury Oświecenia w dramacie historycznym drugiej połowy XIX wieku [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 335-355;

Maria Jolanta Olszewska i Dawid Maria Osiński, Posłowie [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s.641-644;

Dawid Maria Osiński, Zamiast wstępu czyli parę spojrzeń na czasy rewolucji [w:] Czasy rewolucji?, red. nauk. D. M. Osiński i D. P. Sech, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 7-11;

Dawid Maria Osiński, Młoda Polska i/a Oświecenie [w:] Młoda Polska w najnowszych badaniach, pod red. E. Jakiela i T. Linknera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 87-117;

Dawid Maria Osiński, Poezja polskiego pozytywizmu o naukach przyrodniczych [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, pod red. M. Glogera i T. Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, s. 39-90;

Dawid Maria Osiński, Fragment [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, T. 1: A-M, s. 378-389;

Dawid Maria Osiński, Obcość/Inność [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, T. 2: N-Z, s. 102-113;

Dawid Maria Osiński, Wiktorianizm widziany spod okularów kronikarza znad Wisły. Bolesław Prus a sprawa angielska. Walter Bagehot a sprawa polska [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska i A. Budrewicz, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 84-114;

Dawid Maria Osiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Światy Jana Kasprowicza” (Zakopane 2016), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. IX (LI) 2016, s. 723-728;

Dawid Maria Osiński, Ciało w bibliotece [w:] Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. naukowa J. Ławski i Ł. Zabielski, Wyd. Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 2016, s. 399-473;

Dawid Maria Osiński, Starość pozytywistów i / a starość pozytywizmu [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. II (Aspekty społeczno-kulturowe), pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Wyd. DiG, Warszawa 2016, s. 217-244;

Dawid Maria Osiński, Deskrypcje Oświecenia. Pozytywiści wobec tradycji i kultury wieku rozumu. Przypadek „Przeglądu Tygodniowego” [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Seria I. Studia, rewizje, konteksty, red. nauk. i wstęp A. Janicka, Wyd. Prymat, Seria „Przełomy / Pogranicza”, Białystok 2015, s. 117-150;

Dawid Maria Osiński, Poetka patrzy na szpital. O chorowaniu i żydowskości w warszawskim tekście Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”„ Rok VIII (L) 2015, s. 525-546;

Dawid Maria Osiński, Teoria wobec historii poezji – doświadczenie dydaktyka a opis procesu historycznoliterackiego. Przypadek Antoniego Bądzkiewicza [w:] Historie literatury polskiej 1864 – 1914, red. naukowa U. Kowalczuk i Ł. Książyk, Wyd. WUW, Warszawa 2015, s. 283-300;

Dawid Maria Osiński, Stefan Żeromski wobec tradycji Oświecenia [w:] Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, M.J. Olszewskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 59-100;

Dawid Maria Osiński, Momentalność i nawrotowość cyklu jako struktury wyrażania w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana, czyli po co Leśmianowi cykle poetyckie [w:] Stulecie „Sadu rozstajnego”, pod red. Urszuli M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014, s. 21-52;

Dawid Maria Osiński, Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń, „Napis” 2013, Seria XIX, numer: Album rodzinny z traumą w tle, s. 263-285;

Dawid Maria Osiński, Realizm wyliczony? Prusa algorytmiczne teorie bytu, kompozycji i języka („Notatki o kompozycji” i nie tylko), [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. naukowa: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013, s. 269-290; [w tym tomie również: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Słowo wstępne s. 5-9];

Dawid Maria Osiński, Czy język ulicy da się wysłowić i zapisać? Londyńczycy, wilniucy, warszawiacy, paryżanie i dublinerzy – pisarze dziewiętnastowieczni wobec problemów reprezentacji (na przykładzie szkiców i obrazków), [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska i A. Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 213-250;

Dawid Maria Osiński, Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza”, w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, pod red. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, s. 205-215;

Dawid Maria Osiński, „Daty polskie” PRL-u w piosenkach Agnieszki Osieckiej [w:] „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2013, Seria „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu”, s. 13-30;

Dawid Maria Osiński, Światy prywatnego i publicznego zapisu. „Pamiętniki” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012, s. 37-67;

Dawid Maria Osiński, Piotr Bordzoł, Czytanie Sienkiewicza na III etapie edukacyjnym. Między dydaktyką a krytyką lektury, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 306-319;

Dawid Maria Osiński, Prolog. Wymiary nowoczesności (rozmowa z Andrzejem Mencwelem, Ewą Paczoską, Adamem Pomorskim, Natalią Lemannn) [w:] Doświadczenie nowoczesności – perspektywa polska, perspektywa europejska, red. nauk. E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski, Wyd. WUW, Warszawa 2012, s. 19-34;

Dawid Maria Osiński, Wędrowanie po meandrach myśli. „Piesek przydrożny” Czesława Miłosza [w:] Pogranicza – cezury – zmierzchy Czesława Miłosza. Studia, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, seria: „Przełomy/Pogranicza”, Białystok 2012, s. 537-548;

Dawid Maria Osiński, Sekretny gobelin rzeczywistości. Zadane i niezadane pytania Orzeszkowej w „Chwilach” i „Przędzach” [w:] Sekrety Orzeszkowej, pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, s. s. 274-292;

Dawid Maria Osiński, Dziewiętnastowieczne ratowanie ciągłości. Poezja Adama Asnyka w refleksji Piotra Chmielowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, Seria Literacka 19(39), numer: Poeci za bramą utopii, s. 125-140;

Dawid Maria Osiński, Struktura poznania. „Dumania pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego i „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa 2012, s. 122-137;

Dawid Maria Osiński, O samotności wbrew samotności – Konopnicka i Orzeszkowa w miniaturze (prozą) [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, pod red. naukową E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 135-152;

Dawid Maria Osiński, Zapolska wygląda przez lwowskie okno. Tożsamość modernistycznego Lwowa, „Rocznik Komparatystyczny” (Szczecin) 2011, nr 2, s. 79-96;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski pyta o Boga. Na marginesie lektury rękopisu „Pytań bez odpowiedzi” (w kontekście biografii myśli) [w:] Aleksander Świętochowski (seria: Obrazy Kultury Polskiej), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 175-191;

Dawid Maria Osiński, Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca, „Język Polski w Praktyce” 2011, nr 1(13), s. 43-48;

Dawid Maria Osiński, Międzywojenny tekst stołeczny Aleksandra Świętochowskiego [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. nauk. A. Tyszka, Łódź 2010, s. 323-338;

Dawid Maria Osiński, Dramat Świętochowskiego. Glosa do paradoksów recepcji [w:] Zapomniany dramat, t. 1, pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, s. 78-92;

Urszula Kowalczuk, Dawid Maria Osiński, Stoicyzm i jego konteksty w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II – Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. naukowa tomu Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 315-341;

Dawid Mara Osiński, Dandyska w podróży po Europie. Diarystyczny zapis obecności Marii Baszkircew [w:] Europejczyk w podróży, pod red. nauk. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Warszawa 2010, s. 445-465;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski etykizujący. W poszukiwaniu formuły obecności, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2(23), s. 83-114;

Dawid Maria Osiński, Perypatetyk w ogrodzie. Aleksandra Świętochowskiego kategorie wędrowania [w:] Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2009, s. 151-162;

Dawid Maria Osiński, Wokół Leśmianowskiej mandali na przykładzie dramatów mimicznych „Skrzypek Opętany” oraz „Pierrot i Kolombina” [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009, s. 151-167;

Dawid Maria Osiński, Aleksandra Świętochowskiego projekt antykizowania kultury, czyli wykład historiozofa zapisany w dramacie [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, przy współpr. E. Łubieniewskiej, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2009, s. 298-311;

Dawid Maria Osiński, Marii Jehanne Wielopolskiej tekst lwowski [w:] Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2009, s. 215-230;

Dawid Maria Osiński, Formy komunikacji według Aleksandra Świętochowskiego [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 273-291;

Dawid Maria Osiński, Oscar Wilde Przesłanie [przekład] [w:] Modernizm: spotkania. Antologia, red. E. Paczoska i L. Magnone, Warszawa 2008, s. 369-377;

Dawid Maria Osiński, Szuflady bohaterów Orzeszkowej. Strategie wobec kultury: wycofanie, przemilczenie, ukrycie, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie. Artystyczne. Naukowe” 2008, nr 2 (13), s. 13-32;

Dawid Maria Osiński, Bolesława Leśmiana kategorie inności, obcości, oddalenia [w:] Obcy-Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Inny i Obcy w kulturze, cz. 3, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, Warszawa 2008, s. 145-161;

Dawid Maria Osiński, Lwów w „Kaśce Kariatydzie” Gabrieli Zapolskiej [w:] „Literaturoznawstwo”, Łódź 2008, nr 1(2), s. 59-76;

Dawid Maria Osiński, Dandyski tekst o ciele. Przyczynek do teorii cielesności dandyski [w:] Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. naukowa: M. Dąbrowski, Warszawa 2008, s. 130-144;

Dawid Maria Osiński, Diariuszowa przestrzeń starości. O Dzienniku bezładnych myśli Aleksandra Świętochowskiego [w:] Egzystencjalne obrazy starości w literaturze, pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008, s. 35-47;

Dawid Maria Osiński, Przestrzenie śmierci w prozie poetyckiej Bolesława Leśmiana [w:] Kulturowe obrazy śmierci. Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji naukowej. Łódź, 25-27 października 2007 roku, pod red. I. Grzelak i T. Jermalonka, Łódź 2007, s. 31-53;

Dawid Maria Osiński, Dandysa dziewiętnastowieczny tekst o ciele. Przyczynek do teorii cielesności dandysa, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie. Artystyczne. Naukowe” 2007, nr 1(8), s. 23-42;

Dawid Maria Osiński, Aleksandra Świętochowskiego rozumienie Słowiańszczyzny [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. VIII Kulturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2007, s. 75-85;

Dawid Maria Osiński, Mikrowymiar historii rodzinnej, czyli o wspomnieniowym zapisie Marii z Łubieńskich Górskiej na podstawie dziennika z lat 1889-1906 „Gdybym mniej kochała”, „Prace Polonistyczne” 2006, Seria LXI, t. II, s. 225-239;

Dawid Maria Osiński, Bolesława Leśmiana kompleks żydowski [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Warszawa 2006, s. 339-356;

Dawid Maria Osiński, Poszukiwanie języka na szlaku pierwotności słowiańskiej. „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. VII, Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, s. 107-112;

Dawid Maria Osiński, Piękne – Rzadkie – Cenne. Druki XVII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Półrocznik VIII/1(15) 2001, s. 251-256;

Dawid Maria Osiński, Rzeczywistości rewolucyjne Zofii Nałkowskiej. Kilka słów o wyrażalności niewyrażalnego i przypadku pewnego dwugłosu rewolucyjnego (Nałkowska – Liciński), „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW”, U progu nowoczesności (nr 2), www.polon.uw.edu.pl/oddo [2006];

Dawid Maria Osiński, Strategie pisarza wobec kultury na podstawie „Moich współczesnych” (cz. II – „Wśród swoich”) Stanisława Przybyszewskiego, „Opoka. Laboratorium wiary i kultury”, www.opoka.org.pl [2005];

Dawid Maria Osiński, Marian Olszewski i Lwów artystyczny, „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW”, Baudelaire (nr 1), www.polon.uw.edu.pl/oddo [2005];

Dawid Maria Osiński, Leśmian policzony. Dyskurs numeryczny w przestrzeni języka, czyli o tajemnicy cyfr i liczb w dramatach mimicznych Bolesława Leśmiana, „Opoka. Laboratorium wiary i kultury”, www.opoka.org.pl [2005].




| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001