Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje dr hab. Urszuli Kowalczuk

Książki:

Urszula Kowalczuk, Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu, Wyd. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 511;

Urszula Kowalczuk, Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002;

Redakcje prac zbiorowych:

Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, [Od redaktorów. Kręgi wpływów, listy pytań];

Historie literatury polskiej 1864–1914, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, [Historia historii – zamiast wstępu];

Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydawnictwa UW, NCK, Warszawa 2012;

Urszula Kowalczuk (Redaktor), Ewa Paczoska (Redaktor), Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002;

Artykuły:

Urszula Kowalczuk, Witkiewicz i Miciński - w przestrzeni polskości, w: Literatura Młodej Polski -między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok 1998.

Urszula Kowalczuk, Biografia i biblioteka. O „Korespondencji Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi”, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.

Urszula Kowalczuk, Rozmaitości antyczne Felicjana Faleńskiego [w:] Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, str. 101-121;

Urszula Kowalczuk, Anna Martuszewska. Pozytywistyczne parabole, „Pamiętnik Literacki”, Nr 2 r. 2000;

Urszula Kowalczuk, Całość i część. Problemy cykliczności "Meandrów" Felicjana Faleńskiego [w:] Cykl literacki w Polsce, praca zbiorowa pod red. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001;

Urszula Kowalczuk, Egipt Bolesława Prusa. "Faraon" [w:] Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 153-163;

Urszula Kowalczuk, Felicjan Faleński w poszukiwaniu języka [w:] Pozytywizm. Język epoki, praca zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001, str. 201-210;

Urszula Kowalczuk, Doświadczenie śmierci w epistolografii Stanisława Brzozowskiego [w:] Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska i U. Kowalczuk, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002, str. 107-124;

Urszula Kowalczuk, Konopnicka o Vrchlickim. Wizerunki poety, w: Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza, Suwałki 2004;

Urszula Kowalczuk, „Profile” świętego Franciszka. Wersja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. naukowa D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Warszawa 2004;

Urszula Kowalczuk, Wstęp, do: Nowele pozytywistyczne, Warszawa 2004;

Urszula Kowalczuk, Obczyzna i talent indywidualny. Aleksander Gierymski w refleksji Antoniego Sygietyńskiego i Stanisława Witkiewicza, w: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, red. A. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 47-61;

Urszula Kowalczuk, „Egoizm” i rewolucja. Wokół listów Stanisława Brzozowskiego z lat 1905-1907, w: Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 251-262;

Urszula Kowalczuk, Żeromski w listach swoich współczesnych. Rekonesans, w: Światy Stefana Żeromskiego, studia pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005, str. 73-85;

Urszula Kowalczuk, Malowanie, pisanie, czytanie historii. „Dzieje cywilizacji w Polsce” Jana Matejki, w: Semiotyka cyklu, pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, str. 167-181;

Urszula Kowalczuk, O różnicach w świecie „Lalki”. Wybrane zagadnienia, w: Świat „Lalki”, red. J. A. Malik, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 87-106;

Urszula Kowalczuk, Paradoksy „złotego wieku”. Józef Ignacy Kraszewski o kulturze polskiej XVI stulecia, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, str. 167-184;

Urszula Kowalczuk, Est/etyka Michała Anioła w refleksji autorów drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2006, s. 331-342;

Urszula Kowalczuk, Konieczność przypadku. Rodzina w refleksji Stanisława Brzozowskiego, „Prace Polonistyczne” LXI, 2006, tom II, Łódź 2006, s. 153-164;

Urszula Kowalczuk, Spadkobierca utopii. O „Pamiętniku” Stanisława Brzozowskiego, „Obóz” 2007, nr 47: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. II, s. 91– 104;

Urszula Kowalczuk, Podróż jako wzór ukryty. Reguły porządkowania wiedzy o przeszłości w pisarstwie Kazimierza Chłędowskiego, w: Podróż i literatura, pod red. naukową Ewy Ihnatowicz, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 163 – 174;

Urszula Kowalczuk, Etyka wykluczenia. Brzozowski i Conrad, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2 (Literatura i etyka), s. 159 – 181;

Urszula Kowalczuk, Recenzja książki Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2008/I, s. 149–156.

Urszula Kowalczuk, Rachunki i wartość (w) biografii. Listy Stanisława Brzozowskiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2009, rok II, s. 86–105.

Urszula Kowalczuk, Przedstawianie i unieważnianie historii w dramatach okolicznościowych Józefa Szujskiego („Kopernik”, „Długosz i Kallimach”), w: Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009, s. 120–130.

Urszula Kowalczuk, Przesuwanie granic. Lwowskie konteksty koncepcji sztuki Jana Bołoza Antoniewicza, w: Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2009, s. 307–326.

Urszula Kowalczuk, Dylemat podróży – „Podróż do Włoch” Józefa Kremera i „Podróż po Włoszech” Hipolita Taine’a, „Prace Filologiczne”, t. LVII (seria literaturoznawcza, podróż do Włoch), Warszawa 2009, s. 163–182.

Urszula Kowalczuk, 1884 – jubileuszowa „renowacja” Kochanowskiego, w: Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, redakcja T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010, s. 103–119.

Urszula Kowalczuk, Rzym w refleksji Kazimierza Chłędowskiego. Między rozpoznaniem a zapoznaniem, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, redakcja naukowa A. Tyszka, Łódź 2010, s. 77–85.

Urszula Kowalczuk, Dawid Maria Osiński, Stoicyzm i jego konteksty w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II – Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. naukowa tomu Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 315-341;

Urszula Kowalczuk, Wątki epikurejskie w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku, [w:] „Humanitas”. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II – Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. naukowa tomu A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 291-314;

Urszula Kowalczuk, Europejczyk w podróży – „casus” Kazimierza Chłędowskiego, [w:] Europejczyk w podróży 1850–1939, pod red. naukową E. Ihnatowicz i S. Ciary, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 403-421;

Urszula Kowalczuk, „Konserwatywny antymodernista”. Szkic na marginesie „Wykładów o sztuce” Jacoba Burckhardta, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 1, s. 97-109;

Urszula Kowalczuk, Rozczarowanie i satysfakcja jako strategie diagnoz kulturowych Aleksandra Świętochowskiego (Szkice włoskie), w: Aleksander Świętochowski, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 63-74;

Urszula Kowalczuk, Bronisław Chlebowski. Między historią literatury a krytyką literacką, w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 (2). Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”, pod red. M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 237-254;

Urszula Kowalczuk, Ryzyko lektury. Bronisław Chlebowski wobec Stanisława Brzozowskiego, w: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydawnictwa UW, NCK, Warszawa 2012, s. 168-184;

Urszula Kowalczuk, Wartościowanie poezji w „Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 19 (39), Poznań 2012, s. 61-74;

Urszula Kowalczuk, „Różnostronność”. Józef Ignacy Kraszewski w tekstach Bronisława Chlebowskiego, w: Kraszewski. Poeta i światy. W 200.rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 205–221;

Urszula Kowalczuk, [Recenzja książki Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, 12 tomów (wspólnie z A. Nowicką–Struską, autorstwo części dotyczącej XIX i XX wieku)], „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2012, t. LVI, s. 243–260;

Urszula Kowalczuk, Kazimierz Chłędowski i zapomniane aspekty galicyjskiego śmiechu. Rekonesans, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1–2 (36): Modernizm[y] Europy Środkowo-Wschodniej, s. 325– 343;

Urszula Kowalczuk, „Tragedia”/ „tragizm”/ „tragiczność” w dyskursie krytycznym Walerego Gostomskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, nr 3(6), część 2: Metamorfozy, s. 47–68;

Urszula Kowalczuk, Przypominanie. Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" 2013, R. VI (XLVIII), s. 89-110;

Urszula Kowalczuk, Konstancja Morawska. Poetyka i praktyka nieoczywistości, w: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914, red. K. Fiołek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014, s. 195–213;

Urszula Kowalczuk, [Recenzja książki B. Bobrowskiej Felicja Faleński: tragizm, parabolizm, groteska], Felicjan Faleński – eksperymentator. Nowe argumenty, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 3 (444), s. 130-134;

Urszula Kowalczuk, „Dzieci" Bolesława Prusa, czyli „robota nad wolnością", „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" 2014, nr 4 (7), s. 69-83;

Urszula Kowalczuk, Bronisław Chlebowski jako krytyk historii literatury, w: Historie literatury polskiej 1864–1914, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 235–252;

Urszula Kowalczuk, „Formy pamięci” według Stefana Żeromskiego, w: Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i M.J. Olszewskiej, Lublin 2015, s. 155–169;

Urszula Kowalczuk, Wojna jako okoliczność lektury. Wokół „Rozwoju kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawionego” Bronisława Chlebowskiego, w: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914–1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Niewiarowskiej, Warszawa 2015, s. 119–139;

Urszula Kowalczuk, Korespondencja jako kompletowanie i dekompletowanie biblioteki. Na marginesie listów Stanisława Brzozowskiego, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. naukowa J. Ławski i Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 179–193;

Urszula Kowalczuk, Matthew Arnold a pisarze polscy. Wstęp do badań, w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, pod red. E. Paczoskiej i A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 60–83;

Urszula Kowalczuk, Przeszłość i przyszłość (historii) literatury według Stanisława Pigonia. Kilka (około)wojennych wypowiedzi z „Panem Tadeuszem” w tle, w: Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914–1918, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Niewiarowskiej, Warszawa 2016, s. 249–275;

Urszula Kowalczuk, [recenzja książki: T. Budrewicz, T. Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu”], O potrzebie powrotu do źródeł, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 26 (46), s. 231–239;

Urszula Kowalczuk, Rymowanie starości – starość jako argument. Na marginesie kilku dziewiętnastowiecznych tekstów nieznanych, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, nr 6 (9), s. 13–31;

Urszula Kowalczuk, Bronisław Chlebowski w kręgu Szkoły Głównej, w: Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 299–325;

Urszula Kowalczuk, „Mapografia” Zygmunta Glogera. Kilka uwag o „Geografii historycznej ziem dawnej Polski”, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 1, s. 29–50.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001