Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Pożegnanie profesora Stanisława Frybesa (1922-2013)

Profesor Stanisław Frybes przez całe swoje zawodowe życie był związany z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań naukowych była literatura i kultura drugiej połowy XIX wieku. Zajmował się m.in. polską krytyką literacką tego czasu oraz dziedzictwem literackim powstania styczniowego. Szczególną sferą jego zainteresowań była jednak literatura galicyjska. Uważał, że trzeba ją przypominać i badać, bo wciąż pozostaje na marginesie refleksji nad literaturą polską drugiej połowy XIX w. Głównym osiągnięciem edytorskim profesora było wydanie dzieł wybranych Jana Lama (w tym m.in. słynnych Kronik lwowskich). Najważniejszym efektem badań nad literaturą tego kręgu jest wydana w latach 80. XX w. książka W krainie groteski, w której przedstawił twórczość lwowskich satyryków na szerokim tle kultury. Książka ta do dziś pozostaje podstawowym opracowaniem naukowym dla badaczy literatury galicyjskiej drugiej połowy XIX w.

Zainteresowania szeroko pojmowaną historią kultury w dorobku profesora Frybesa wiążą się też z jego ważnymi inicjatywami naukowymi. W latach 70. rozpoczął badania nad życiem literackim Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku, na sferę praktyki historycznoliterackiej przekładając nowatorskie w tym czasie inspiracje socjologii literatury. Powołał na Wydziale Polonistyki kilkunastoosobowy zespół badawczy, który przygotowywał materiały dokumentacyjne i ich syntetyczne opracowania. Efektem tych prac były też konferencje i dwie książki zbiorowe pod redakcją profesora, poświęcone problemom życia literackiego w Królestwie Polskim. Dzięki jego inspiracji rozwinęły się badania nad życiem literackim różnych ośrodków prowincjonalnych Polski postyczniowej, które zaowocowały syntetycznymi opracowaniami dotyczącymi m.in. Kalisza i Płocka. W ostatnich latach pracy na uniwersytecie powołał zespół zajmujący się literaturą polsko-żydowską.

Zainteresowany kulturową lokalnością, profesor Frybes jednocześnie otwierał polonistykę na Europę. Od początku w jego badaniach obecna była perspektywa komparatystyczna, uczestniczył zresztą w wielu inicjatywach międzynarodowych.

Profesor łatwo zapalał się do nowych pomysłów i potrafił nimi „zarażać” innych. Nie miał łatwego charakteru, wobec swoich uczniów bywał czasem nadmiernie wymagający, ale uczył dobrego historycznoliterackiego rzemiosła. Studenci bardzo cenili jego zajęcia. Uczestnicy jego ostatnich konwersatoriów poświęconych tematyce żydowskiej, które prowadził na Wydziale Polonistyki już po osiemdziesiątce, widzieli w nim człowieka wielkiej wiedzy, otwartości i życzliwości. Pozostanie w naszej pamięci.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001