Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

O zakładzie

Zakład prowadzi badania w zakresie polskiej literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, sytuowanych w przestrzeni dialogu międzykulturowego. Zajmujemy się relacjami polskich pisarzy z Europą Zachodnią, z drugiej zaś strony – z emancypującą się wówczas kulturowo Europą Środkową i Środkowo-Wschodnią. Ważna jest dla nas perspektywa komparatystyczna i badania interdyscyplinarne (literatura a filozofia, literatura a psychologia, literatura a historia). Zainteresowania pracowników skupiają się wokół następujących tematów: przemiany światopoglądowe i estetyczne wstępnego etapu kształtowania się formacji modernistycznej w literaturze i kulturze polskiej; historia form prozatorskich (zwłaszcza powieści); historia i teoria dramatu; przekształcenia dyskursu krytycznoliterackiego i historycznoliterackiego w drugiej połowie XIX wieku i zmiany ówczesnego paradygmatu humanistyki; recepcja psychoanalizy w literaturze i kulturze początku XX wieku; literatura wobec nowoczesnych poszukiwań religijnych i metafizycznych.

Oferowane przez zakład zajęcia: „Historia literatury po 1864 roku” (wykład i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, wykład „Metodologia badań literackich”, wykład „Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań”, specjalistyczne konwersatoria i wykłady monograficzne (w tym ogólnouniwersyteckie).

Przy zakładzie działają dwie pracownie:

-  Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939
kierownik: prof. dr hab. Maria Olszewska

-  Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej
kierownik: prof. dr hab. Ewa Paczoska
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001